Tinglysningsmæssige ekspeditioner

Tinglysningsmæssige ekspeditioner

Når man tinglyser dokumenter, handler det om at gøre offentligt, at dette dokument er gældende. For eksempel tinglyses ejerskab over fast ejendom, biler og virksomheder. Det gøres, for at rettigheden til det tinglyste ikke kan bestrides. Rettighedshaver kan med tinglysningen optage lån i og sælge det, der er vedkommendes qua tinglysningen.

Ved bolighandler bliver skødet på en bolig også tinglyst ved køb og salg. Dette gøres således, at andre kan se, at rettighedshaver nu ejer den pågældende bolig. Det kan også være relevant for kreditor, hvis der bliver taget lån i boligen. På den måde kan kreditor, ved at tinglyse sin pant i boligen, sikre sig prioritet over for andre ikke tinglyste rettigheder.

Hvis der er flere tinglyste rettigheder på den samme pant, stilles disse i prioriteret rækkefølge ud fra forskellige faktorer. Oftest efter det tidspunkt, hvor tinglysningen bliver foretaget, men der kan også være påtegninger på de enkelte tinglysninger, som forholder sig til andre tinglyste dokumenter.

Der kan kun arbejdes på én anmeldelse på samme aktiv ad gangen. Det vil sige, at mens en anmeldelse er åben, kan der ikke arbejdes på andre. De sættes derfor i kø.

Mortifikation af pantebrev

I 2009 blev tingbogen udelukkende digital, og tinglysninger herefter er derfor digitale. Pantebreve fra før 2009 kan stadig være at finde i papirform. Det kan derfor hænde, at papirpantebreve er bortkommet eller blevet ødelagt, og det kan betyde betragtelig ulempe for indehaveren, hvis denne vil sælge sit hus eller optage lån i ejendommen. I så fald er det nødvendigt med et tinglyst pantebrev for at bevise sit ejerskab af ejendommen.

Hvis pantebrevet er bortkommet eller ødelagt, er der mulighed for at få det mortificeret, så det er ”dødt og magtesløst”, og altså ikke længere er gældende. Hvis du stadig har behov for at bevise din rettighed til ejendommen, kan du bruge dit mortifikationsdokument til at få udstedt et erstatningspantebrev. Med dette kan du optage lån og sælge din ejendom som med dit oprindelige pantebrev. Husk at, hvis det gamle pantebrev skulle dukke op, er det ikke længere gyldigt.

Det tager ca. 1 år fra begæringen om mortifikation af pantebrev, til denne er gjort gældende. Anmodningen om mortifikation af pantebrevet rettes til byretten i den kommune, hvor ejendommen har adresse, og der indrykkes derefter en notits i Stiftstidende, hvor der efterlyses eventuelle kreditorer, der mener at have krav i pantebrevet. Retten afsiger herefter mortifikationsdom, og først derefter aflyser Tinglysningsretten pantebrevet.

Mortifikation af et pantebrev kan ske hurtigere end 1 år, men det kræver, at der stilles en stor bankgaranti.

Tinglysning af skifteretsattest

En skifteretsattest er nødvendig, for at arvingerne må disponere over afdødes faste ejendom og bo. Uden en skifteretsattest må de eksempelvis ikke borttage afdødes møbler og andre genstande fra boet.

En skifteretsattest er gratis at få hos skifteretten, og med den følger altså dispositionsretten over afdødes bo. I fald arvingerne vil sælge eller optage lån i afdødes faste ejendom, skal skifteretsattesten tinglyses. Herved bliver en eller flere af arvingerne med- eller eneejer af den faste ejendom.

Det kan for eksempel være, at afdødes ægtefælle sidder i uskiftet bo og vil blive boende i huset eller vil sælge det. Hvis afdødes ægtefælle vil sælge huset, skal skifteretsattesten tinglyses for at gøre vedkommende til (ene)ejer af huset således, at han eller hun kan sælge det. Det er også muligt at optage lån i huset eller få indefrosset ejendomsskatterne. Afdødes ægtefælle kan også vælge ikke at tinglyse skifteretsattesten, men dette kan medføre begrænsninger i forhold til rettigheder med huset.

Det er altså vigtigt, hvis du vil disponere fuldt over en arvet ejendom, at skifteretsattesten bliver tinglyst.

Tinglysning af servitutter, deklarationer m.v.

Servitutter og deklarationer er bestemmelser, der begrænser råderetten over en given ejendom eller grund. Der kan være tale om betydelige indskrænkelser eller forpligtelser til ejeren af ejendommen eller grunden. Det kan eksempelvis være en forpligtelse til at være medlem i ejerforeningen eller en bestemmelse om højden af et hegn eller andres brug af din grund eller bygning.

Som hovedregel skal servitutter og deklarationer være tinglyst på boligens blad i tinglysningsbogen for at være gyldige. Vejrettigheder skal dog blot være indtegnet på matrikelkort for at være gyldige.

Servitutter og deklarationer er bindende for ejeren af ejendommen, også selvom de ikke er blevet læst. Derfor er det af største vigtighed at skøde og tinglysninger gennemgås grundigt for servitutter og deklarationer inden købet af en ejendom eller grund. Der kan eksempelvis ligger servitutter, der gør det umuligt at opføre det ønskede hus på en grund, eller andre uønskede forhold, som det er bedst at vide, inden man køber.

Som udgangspunkt er servitutter og deklarationer bindende, men der er mulighed for at få dem slettet. Dette kan dog være meget vanskeligt. Først skal man indgive en aflysningspåtegning på servitutten, som man finder i tinglysningsbogen. Denne skal derefter skrives under af påtaleberettigede, som står anført på servitutten.

Vil du høre mere?