Ansættelsesret

Ansættelsesret

Ansættelsesret er relevant for både arbejdstager og arbejdsgiver. Det handler nemlig om meget andet end om blot at få udfærdiget en korrekt ansættelseskontrakt. Ansættelsesret omfatter faktisk alle forhold omkring en ansættelse, det være sig i forhold til medarbejderens afholdelse af ferie, om lønnen er tidssvarende, og om opsigelsesvarslet er lovligt.
Ansættelsesret er et område, hvor der tit sker lovmæssige ændringer. Derfor er det tilrådeligt, at arbejdsgiver holder sig opdateret om ændringer og får gennemgået og tilrettet sine medarbejderes ansættelseskontrakter, minimum når der sker ændringer på lovområdet.
Rieck Advokaterne er specialiseret i at rådgive om ansættelsesretslige forhold. Vi holder os løbende opdaterede på lovændringer, så vi kan vurdere, hvorvidt der er behov for ændringer i ansættelsesforholdene.

Ansættelseskontrakten

Ansættelseskontrakten er det fælles bevis arbejdstager og arbejdsgiver har på deres indgåede aftale om arbejdsforholdet. Ansættelseskontrakten gælder begge veje, og den fastholder begge parter i de aftaler, der er blevet indgået. Vær opmærksom på, at ansættelseskontrakten som udgangspunkt kan ses som et udspil og derfor kan ligge til grund for forhandling. Ved at have de grundlæggende ting på plads såsom arbejdstid, løn, ferie, opsigelsesvarsel og titel kan det minimere forhandlingsrummet.

Rieck Advokaterne rådgiver gerne i forhold til at udfærdige en hensigtsmæssig ansættelseskontrakt.

Opsigelse, advarsel og bortvisning

Alle arbejdsgivere kan komme ud for at skulle opsige en eller flere medarbejdere. I sådanne situationer er det vigtigt at kende de gældende regler, og at opsigelsen sker på lovligt grundlag og med lovligt opsigelsesvarsel. Husk, at vilkårene kan være forskellige, afhængigt af hvilken slags ansættelse en medarbejder har. Hvis ikke de ansættelsesretlige regler bliver overholdt, kan det have store økonomiske konsekvenser for arbejdsgiveren.
Inden opsigelsen skal medarbejderen have en advarsel om, at ansættelsesforholdet er kompromitteret på en given måde, og der skal forsøges at rette op på det i et samarbejde mellem medarbejder og arbejdsgiver. Enten via samtaler, efteruddannelse eller andre relevante tiltag.
Ligeså er det vigtigt for en arbejdsgiver at være helt skarp på reglerne i tilfælde af bortvisning af en medarbejder. Her er der tale om et øjeblikkeligt ophør af ansættelsesforholdet uden udbetaling af løn eller kompensation. Bortvisning fra arbejdspladsen er den hårdeste ansættelsesretslige sanktion, en arbejdsgiver kan give en medarbejder. Af samme grund påhviler det arbejdsgiver at tænke sig grundigt om og være helt sikker på, at ansættelsesforholdet har lidt uopretteligt skade, inden en medarbejder bortvises.
En uretmæssig bortvisning kan få store konsekvenser for både arbejdsgiver og medarbejder, hvorfor det anbefales at undersøge sagen nøje og eventuelt søge vedledning hos ansættelsesretslige specialister. Der kan være tale om, at medarbejderen bliver advaret om forholdene på forhånd. På den måde vil vedkommende også have mulighed for at forberede sig på sagens udfald.

Ansættelsesklausuler

Ansættelsesklausuler har igennem den seneste årrække været omfattet af den nye lov fra 1. januar 2016, hvori der skete en kraftig begrænsning i brugen af ansættelsesklausuler. Mange arbejdsgivere er ikke klar over den nye lovgivning, og det anbefales derfor at søge ansættelsesretslig vedledning, inden en ansættelsesklausul indføres i en medarbejders ansættelseskontrakt.
Rieck Advokaterne bistår gerne med både ad hoc og løbende rådgivning på det ansættelsesretslige område.

Vil du høre mere?