Klientinfo

SELSKABSFORM OG BESKIKKELSE

Rieck Advokater ApS, CVR nr. 42 52 97 02 er et advokatpartnerselskab. 

Samtlige advokater i Rieck Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og medlem af Advokatsamfundet. 

 

FORSIKRING

Rieck Advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaets ansvarsforsikring er tegnet i HDI Global SE, Indiakaj 6, 1. sal., 2100 København Ø, der ligeledes er garantistiller.

 

DE ADVOKATETISKE REGLER

Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik, jfr. RPL § 126, og Advokatrådet fører tilsyn hermed. RIECK ADVOKATER er således omfattet af Advokatsamfundets tilsyn- og disciplinærsystem, samt de advokatetiske regler udarbejdet af Advokatrådet, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik. 

 

FOREBYGGELSE MOD HVIDVASK

Rieck Advokater er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, som skal forebygge hvidvaskning og finansiering af terrorisme. 

Loven forpligter RIECK ADVOKATER at indsamle klienters identitetsoplysninger, og opbevare disse i mindst fem år fra kundeforholdets ophør. Klienterne skal således ved sagens opstart udlevere kopi af billedlegitimation i form af pas eller kørekort samt sygesikringsbevis. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for det reelle ejerforhold. 

Alle oplysninger opbevares i overensstemmelse med persondataforordningens regler. 

 

HONORAR

Salæret fastsættes så vidt muligt som et fast salær, aftalt med klienten inden opstart af sagen. I sager hvor det ikke er muligt, eller har særligt hastende karakter, fastsættes salæret ud fra kriterier som medgået tid, det forbundne ansvar, sagsgenstandens størrelse, sagens resultat, arbejdets omfang og vanskelighed, jfr. advokatetiske regler. 

 

KLIENTMIDLER

Rieck Advokater administrerer alle klientmidler efter Advokatsamfundets regler, og beløb indsættes på en særskilt oprettet klientkonto. Eventuelle renter som måtte tilskrives i perioden, tilfalder klienten. Ved konkret forespørgsel, er Rieck Advokater forpligtet til at videregive identitetsoplysninger til pengeinstitutter. 

 

FAKTURERING OG BETALING

Hos Rieck Advokater sker der som hovedregel en løbende fakturering til klienten. Denne fakturering sker kvartalsvis bagud, medmindre der foreligger anden aftale. 

Ved opstart af sagen vil klienten typisk skulle indbetale et depositum for eventuelle udlæg og honorar, som klienten i givet fald vil blive informeret om ved opstart af sagen. 

Klienten betaler udover vort honorar omkostninger og udlæg, som vi har afholdt som led i udførelsen af opgaven, herunder f.eks. afgifter og gebyrer, rejse- og opholdsudgifter samt visse kopierings- og forsendelsesudgifter. Det afhænger af beløbets størrelse, om vi lægger beløbet ud for klienten, eller om vi beder om forudbetaling af beløbet.

Betalingsbetingelser: Netto kontant 8 dage, dvs. 8 dage efter fakturaens datering. Ved betaling senere end 30 dage efter fakturaens datering beregnes morarenter svarende til den til enhver tid gældende procesrente

 

ANERKENDELSESSKRIVELSE

Ved indgåelse af nye sager på vort kontor, vil alle forbrugere modtage en skriftlig anerkendelsesskrivelse af RIECK ADVOKATER med angivelse af opgavens indhold og omfang samt forventet salær. 

Erhvervskunder vil efter anmodning herom modtage en anerkendelsesskrivelse med tilsvarende oplysninger.

 

FORTROLIGHED

RIECK ADVOKATER behandler alle oplysninger fra klienter fortroligt, hvilket tillige gælder samtlige kontorets medarbejdere. 

 

FORRETNINGSBETINGELSER

For yderligere oplysninger om betingelserne for det af Rieck Advokater udførte arbejde, henvises til firmaets forretningsbetingelser, som findes her

 

KLIENTKONTO

Djursland Bank

Reg.nr. 7264

Kontonummer 000 138 3251