Tvistbehandling (retssager)

Tvistbehandling (retssager)

En tvist er en uenighed, konflikt eller uoverensstemmelse mellem to eller flere parter. Ofte udspringer tvisten af, at en indgået aftale er blevet misligholdt, eller at aftalens krav ikke er overholdt. Ved en tvistbehandling søges tvisten typisk afgjort ved retssag, voldgiftsret eller gennem forlig.

En retssag er oftest en meget dyr og langvarig proces. Derfor søger vi så vidt mulig at opnå forlig mellem parterne, hvor dette er muligt. Hvis parterne er enige om en voldgiftsafgørelse, kan dette også stå i stedet for en retssag. Voldgiftsretten er både billigere og hurtigere end en retssag, og så er den privat i modsætning til en retssag, som er offentlig.

Hvis en retssag ikke kan undgås, er det en god idé at undersøge, hvorvidt tvisten er omfattet af en retshjælpsforsikring.

Retshjælpsforsikring

Oftest er en retshjælpsforsikring indbefattet i indboforsikringen. Det typiske vil være, at den dækker udgifter i forbindelse med en retssag op til et vist beløb. Der vil også være en selvrisiko på et minimumsbeløb til dækning af opstartsudgifter.

Retshjælpsforsikringen dækker alle udgifter i forbindelse med retssagen, det være sig advokatsalær, sagsomkostninger og eventuelle salærer ved syn og skøn.

Hvis du vil søge om retshjælp, skal du indsende en ansøgning til dit forsikringsselskab. Du skal her beskrive den uenighed, der har ført til retssagen, og du skal også redegøre for, hvilke krav du rejser i sagen, og hvilke argumenter du vil bruge for at overbevise retten om, at du har ret.

Vær opmærksom på, at der er visse typer af sager, som generelt ikke er dækket af retshjælpsforsikringen. Det er eksempelvis inkassosager, ægteskabssager og nogle børnesager samt ansættelsesretlige sager.

Afhængigt af din økonomiske situation kan du have ret til fri proces. Her betales alle omkostninger i forbindelse med retssagen. Hvis du har fri proces, frafaldes også kravet om selvrisiko ved retshjælpsforsikringen.

Mediation og retsmægling

Ofte er det mest hensigtsmæssigt helt at undgå en retssag over en given tvist. Med en uvildig og uafhængig mediator (konfliktmægler) kan vi opnå at skabe et forlig mellem parterne uden at skulle i retten. Det er langt at foretrække.

Parternes deltagelse i mediation er frivillig. Det foregår ved, at en specialuddannet advokat fungerer som neutralt bindeled for at strukturere og styre processen med mæglingen mellem de konfliktende parter. Ved mediationen er der fuld fortrolighed. Ingen af parterne er tilladt at videregive information fremkommet under mediation. Det er vigtigt at være opmærksom på, at mediationen ikke er en juridisk baseret forhandling, hvor mediatoren træder ind med juridiske argumenter for afgørelserne. Mediatoren fungerer udelukkende som upartisk processtyrer med det formål at få parterne selv til at komme til enighed om en fælles aftale.

Bliver tvisten alligevel anlagt for retten, kan der blive tale om retsmægling. Her er stadig tale om neutral mægling mellem parterne for at opnå et forlig, således at man ikke når at påbegynde en egentlig retssag. Som nævnt er dette dyrt og omfattende, både økonomisk og menneskeligt.

Hos Rieck Advokater er vi specialiseret inden for tvistbehandling i og uden for retssager, og vi vil også gerne hjælpe dig.

Vil du høre mere?