Forretningsbetingelser

Nærværende forretningsbetingelser for Rieck Advokater ApS, CVR-nr. 42 52 97 02, gælder for den juridiske bistand og de ydelser, som Rieck Advokater leverer til firmaets klienter, medmindre andet er særskilt aftalt.

 

1. UDFØRELSE AF OPGAVEN

1.1. Rieck Advokater aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af hver opgave med klienten, herunder eventuelt andres medvirken og ydelser.

1.2. Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning.

1.3. Rieck Advokater er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor blandt andet indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten.

1.4. Rieck Advokater opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning, såfremt klienten ønsker det.

1.5. Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som Rieck Advokater leverer til klienten i forbindelse med sagen, men Rieck Advokater har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

 

2. HONORAR, FAKTURERING OG KLIENTMIDLER

2.1. Rieck Advokater fastsætter så vidt muligt honoraret som et fast salær. I benægtende fald sker honorarfastsættelsen i overensstemmelse med de advokatetiske regler, dvs. med udgangspunkt i arbejdets omfang, herunder arbejde uden for normal arbejdstid, sagens presserende karakter, den interesse sagen repræsenterer for klienten, sagens værdi, det ansvar der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, graden af specialistviden og det opnåede resultat.

2.2. Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, retsafgifter, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning, større kopierings- og forsendelsesudgifter samt eksterne transmissions-udgifter, betales af klienten ud over honoraret.

2.3. I forbindelse med påbegyndelsen af en opgave, vil klienten i forbrugerforhold blive oplyst om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan honoraret ikke oplyses, vil den måde honoraret beregnes på, fx de timepriser der anvendes, blive oplyst.

2.4. Rieck Advokater kan både ved opgavens påbegyndelse, og på et hvilket som helst senere tidspunkt, opkræve et depositum, hvis størrelse fastsættes ud fra opgavens karakter.

2.5. Normalt fakturerer Rieck Advokater kvartalsvis bagud, medmindre der er indgået anden aftale med klienten.  Såfremt sagen kræver større eksterne omkostninger, kan Rieck Advokater opkræve forudbetaling.

2.6. Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter og rykkergebyr på kr. 100,00 pr. forsendelse, i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

2.7. Alle indbetalte klientmidler til Rieck Advokater, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti (klientkontovedtægten). Klientmidlerne indsættes og forrentes på klientkonti hos vores pengeinstitut.

2.8. Rieck Advokater er ikke ansvarlig for klientmidler indsat på klientkonti hos vores bankforbindelse i tilfælde af, at det pågældende pengeinstitut måtte blive nødlidende.

2.8.1. Såfremt der tilskrives negative renter på klientens indestående, skal dette afholdes direkte af klienten selv.

2.8.2. Klientmidler indsat på klientkonti er omfattet af de almindelige regler om indskydergaranti, og er således som udgangspunkt omfattet af et dæknings-maksimum på EUR 100.000 for samtlige konti, klienten har i det pågældende pengeinstitut. Rieck Advokater vil, medmindre andet aftales med klienten, anvende vores sædvanlige bankforbindelser. Oplysninger om vores sædvanlige bankforbindelser kan modtages ved henvendelse til Rieck Advokater.

 

3. FORTROLIGHED

3.1. Rieck Advokater, og firmaets medarbejdere, er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten fortroligt.

 

4. ANSVAR, ANSVARSBEGRÆNSNING OG FORSIKRING

4.1. Rieck Advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

4.1.1 Rieck Advokater har tegnet ansvarsforsikring hos  HDI Global SE, Indiakaj 6, 1. sal., 2100 København Ø, der ligeledes er garantistiller. Rieck Advokater er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler.

4.2. Alle advokater og medarbejder i Rieck Advokater, er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

4.2.1 Advokater og medarbejdere hæfter ej heller for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Rieck Advokater har henvist klienten til, ligesom der ikke hæftes for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Rieck Advokater efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

 

5. KLAGEADGANG

5.1. Alle klienter er berettiget til at klage over Rieck Advokater.

5.2. Eventuelle klager skal tilstilles Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, som behandler klager over medlemmer af Advokatsamfundet.

5.3. Læs mere på Advokatnævnets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.

 

6. LOVVALG OG VÆRNETING

6.1. Rådgivningen i Rieck Advokater og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

6.2. Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole, med Retten i Randers som første retsinstans