Ejendomsadministration

Ejendomsadministration

Uanset om du har en udlejningsejendom, eller du er del af en ejerforening eller en andelsforening, er ejendomsadministration en omfattende opgave. Administrationen af ejendomme indbefatter opgaver såsom at lave og holde styr på regnskaber, ind- og udflytninger, eventuelle køb og salg af lejligheder, generalforsamlinger og bestyrelser.

Alle disse opgaver kræver, at dem, der udfører dem, ved, hvad der skal til for at udføre dem korrekt og inden for lovens rammer. Eksempelvis kan beslutninger truffet på en given generalforsamling vise sig at være ugyldige, hvis ikke generalforsamlingen har været lovligt indkaldt. Eksemplet viser med al tydelighed, hvor vigtigt det er at være opmærksom på alle aspekter af ejendomsadministrationen for at undgå fejl, som kan få uoverskuelige konsekvenser både økonomisk og personligt.

Hos Rieck Advokater hjælper vi dig med ejendomsadministration, uanset om det handler om udlejning, ejerboliger eller andelsboliger, så du slipper for at holde dig opdateret i henholdsvis Lejeloven, Boligreguleringsloven og Erhvervslejeloven og andre relevante lovtekster, samtidig med at du skal holde styr på diverse frister og formalia. Lad os hjælpe dig med alle de store opgaver, så du kan være tryg i forvisningen om, at de bliver løst ordentligt.

Udover at vi sørger for at holde din udlejningsvirksomheds, ejerforenings eller andelsforenings administration inden for gældende lovgivning, sørger en ejendomsadministrator også for at holde orden på regnskaber, diverse frister for ind- og udbetalinger, bogføring og den øvrige daglige drift af ejendomme. På den måde har du din ryg fri og kan være sikker på at blive holdt fri af de utallige faldgruber, der kan gemme sig på boligmarkedet.

Opstår der en konflikt mellem lejer og udlejer eller mellem ejerne i en ejer- eller andelsforening, står I stærkere med en advokat som ejendomsadministrator, idet vedkommende vil være grundigt inde i jeres forhold og på den måde vil kunne bistå jer i konfliktløsningen.

Udlejningsejendomme

En udlejningsejendom er en ejendom, hvor en eller flere af lejlighederne udlejes til beboelse eller erhverv. Der er forskellige regler for udlejning til private og erhverv.
Udlejning til erhverv er dækket af Erhvervslejeloven og bygger i store træk på aftalefrihed. Det vil sige, at lejer og udlejer i vidt omfang selv kan afgøre vilkårene for lejeaftalen. Parterne skal indledningsvist blive enige om lejens størrelse og regulering. Derudover skal der tages stilling til faktorer som lejemålets længde, hvem der står for vedligehold, og hvem der afholder udgiften hertil samt, hvilke reguleringsmekanismer der skal gælde for lejeforholdet.
Idet der er så frie rammer for erhverveleje, kan det være en særdeles god ide at rådføre sig med en advokat om ejendomsadministration inden kontrakts indgåelse, så man undgår at lave fejl med potentielt langvarige og vidtgående konsekvenser.

Udlejning til private boliger er et område, der er reguleret af et stort og uoverskueligt kompleks af regler og love. De omhandler og regulerer mange forskellige og skiftende forhold omkring lejekontraktens udformning, fastsættelse og regulering af lejen, depositum og forudbetalt leje, hvem må foretage ændringer af lejemålet, hvornår og hvordan, ind- og fraflytningssyn, lejers brug af lejemålet, misligholdelse af lejeaftale og/eller af lejemålet, opsigelse af lejemålet af enten lejer eller udlejer og mange andre ting, som pludseligt kan opstå, når man lejer ud.

Hvis du vil være sikker på at have loven på din side i en udlejningssituation, kan det være en fordel med en ejendomsadministrator til at styre den daglige drift af udlejningsejendommen. En ejendomsadministrator vil samtidig sørge for, at der er styr på regnskabet og vil ved restancer inkassere de skyldige beløb. Hvis der opstår problemer med en lejer, vil ejendomsadministratoren også kunne bistå udlejer i en potentiel konflikt eller tvist med en lejer.
Tag fat i os, hvis du vil have råd angående ejendomsadministration af udlejningsejendomme.

Ejerforeninger

En ejerforening er ofte bestående af en ejendom med flere boliger under samme tag. Ejerne af lejlighederne ejer, ud over deres egen bolig, tag og fundamentet sammen med resten af boligejerne i ejerforeningen.

I en ejerforening er det bestyrelsen, der leder foreningen. Bestyrelsen består typisk af et antal beboere fra nogle af de boliger, som er en del af ejerforeningen. Ligesom i enhver anden bestyrelse, er medlemmerne ansvarlige for de handlinger og valg, de foretager. Derfor er det vigtigt, at de kender den relevante lovgivning, så de kan overholde den, således at valg og handlinger ikke er ulovlige.

Bestyrelsens arbejde består blandt mange andre opgaver i at sikre, at foreningens regnskab er sundt, at generalforsamlinger bliver indkaldt og afholdt efter reglerne samt den daglige drift med opkrævning af fællesudgifter og vedligehold af fællesarealer og -bygninger.

Ved at lade en ejendomsadministrator sørge for administrationen af jeres ejerforening er I sikre på, at opgaverne bliver udført efter lovens bogstav, og I skal ikke opkræve eller rykke for fællesudgifter hos naboen. Det kan I lade jeres ejendomsadministrator om. Ligeledes kan en ejendomsadministrator indkalde rettidigt til generalforsamling og, efter ønske, fungere som mødeleder og konfliktmægler, hvis behovet opstår.

Andelsboligforeninger

En andelsboligforening er en forening som sammen ejer og driver en ejendom. Andelshaverne ejer en del af foreningens formue, men ejer faktisk ikke deres bolig.
I en andelsboligforening er der ligesom i en ejerforening en bestyrelse, som styrer den daglige drift og som varetager foreningens økonomi og vedligehold af den fælles ejendom. Det er også bestyrelsens ansvar at fastsætte prisen på andelene ved salg af boliger i foreningen. Prisen skal sættes inden for de lovbestemte rammer på området.

Det er ligeledes bestyrelsens opgave at indkalde til og afholde generalforsamlinger, hvor beslutninger, der vedrører andelsboligforeningen, træffes. Generalforsamlingen skal være indkaldt og afholdt efter forskrifterne for, at beslutningerne er gyldige.

For at være sikker på, at jeres andelsboligforening bliver drevet på forsvarlig vis, kan I benytte jer af en ejendomsadministrator, som er godt inde i den gældende lovgivning på andelsboligområdet. En ejendomsadministrator kan tage sig af foreningens regnskaber og bogføring, af opkrævning af fællesudgifter og af al formalia omkring generalforsamlingerne. Ejendomsadministratoren kan også klare al papirarbejdet ved salg af lejligheder i foreningen.

Ved at lægge det mest krævende af bestyrelsesarbejdet over på en professionel kan det være, at I opnår, at flere melder sig til bestyrelsen, fordi det arbejde, som er særligt ansvarstungt, er overgivet til en ejendomsadministrator.

Vil du høre mere?