Huslejeinkasso

Huslejeinkasso

Hvis en udlejer gentagne gange har måttet se langt efter indbetalt husleje fra en lejer, både privat og erhverv, kan udlejeren tage forskellige skridt for at inkassere de penge, der skyldes ham.

Udlejer kan enten starte en inkassosag mod lejer, eller der kan sigtes mod at udsætte lejer fra lejemålet. En huslejeinkassosag bliver kørt som en almindelig inkassosag, mens det er lidt anderledes, hvis udlejer ønsker at ophæve lejekontrakten og sætte lejeren ud af lejemålet.

Begge slags sager starter med, at der skal fremsendes rykkere til lejeren, som herefter har mulighed for at betale den skyldige husleje. Hvis der stadig ikke betales, sendes en påkravsskrivelse til lejer. I denne skal der stå det skyldige beløb og eventuelt forbrugt vand og varme. Der skal også stå, at hvis ikke der betales inden fristens udløb, vil lejeren blive sat ud af lejemålet. Dertil skal der gives en ny betalingsfrist på 14 dage.

Efter de 14 dages forløb kan udlejer sende en ophævelsesmeddelelse, hvori lejekontrakten bliver ophævet. Denne kan først sendes efter påkravsskrivelsens frist er overskredet. Det er almindelig praksis at regne med tre hverdage efter endt frist som værende rettidigt. I ophævelsesmeddelelsen skal der stå, at lejer udsættes og angives en dato for seneste udflytning. Der skal også stå, at hvis ikke lejer selv flytter ud per den oplyste dato, vil vedkommende blive sat ud af Fogedretten.

Vær opmærksom på, at hvis der betales inden ophævelsesmeddelelsen er modtaget af lejer, er denne ikke gyldig. Også selvom betalingen falder efter fristen i påkravsskrivelsen.

Bliver det nødvendigt med en udsættelse af lejer, skal udlejer rette en udsættelsesbegæring til Fogedretten. Fogedretten indkalder derefter til møde på den pågældende adresse. Ofte vil politiet være involveret, idet det er dem, der skal vurdere, om der er noget af værdi, hvis lejligheden stadig indeholder lejers ejendele.

Udlejer skal sørge for at bestille låsesmed og flyttemænd og står i første omgang også for at afholde udgifterne hertil. De kan senere pålægges lejer. Fogedretten udsætter lejer ved at udskifte låsen til boligen, hvorefter politiet vurderer, om noget af værdi skal tages med og sælges på auktion. Alt andet i boligen vil blive bortskaffet. Udlejer har herefter fuld råderet over lejemålet og kan leje det ud til anden side.

Udlejer kan herefter følge op med en almindelig inkassosag mod tidligere lejer for at få sine huslejepenge ind. Det er også ved denne sag, at lejer vil kunne få pålagt sagens omkostninger.

Vil du høre mere?

Læs mere om huslejeinkasso på Rieck Inkasso